Nozares aktualitātes

Izmaiņas ASV TPI formulā 08.2017

Autors: Corey Geiger, Hoards Dairyman
Tulkojums: LHA

“Mēs nemudināms cilvēkus atteikties no Holšteinas šķirnes, jo dzīvnieki ir pārāk lieli, taču esam veikuši izmaiņas, lai mazinātu krustu augstuma ietekmi uz tesmeņa un kāju vērtējumiem, kā arī kopvērtējuma indeksu (TPI).” Tā ASV Holšteinas Asociācijas kopsapulcē stāstīja Asociācijas Ģenētiskās attīstības komitejas vadītājs Paul Buhr.

Ar 2017. gada augusta TPI formulas izmaiņām korelācija starp krustu augstumu un kāju un nagu vērtējumu ir samazinājusies no 0,46 uz 0,23 - tātad par 50 procentiem. Savukārt korelācija starp krustu augstumu un tesmeņa vērtējumu ir samazinājusies no 0,57 uz 0,37 - par 35 procentiem. Tā kā kāju un nagu vērtējums TPI formulā ir 6% un tesmeņa vērtējums ir 11%, attiecīgi samazinājusies arī krustu augstuma korelācija ar TPI.

“Bija vairāki iemesli, kāpēc pamainīt tesmeņa vērtējuma formulu. Šīs izmaiņas vērstas uz to, lai uzlabotu dzīvnieku produktīvo dzīvi, mūžā iegūto piena tauku un proteīna daudzumu, turpinātu pazemināt somatisko šūnu skaitu un samazinātu krustu augstuma ietekmi,” skaidro Paul Buhr.

Neskaitot krustu augstuma ietekmes mazināšanu, būtiskas izmaiņas izdarītas arī tesmeņa vērtējuma formulā- visvairāk mainīts skatījums uz aizmugurējo pupu izvietojumu un pupu garumu. Ko no tā iegūs piensaimnieki? Pēc jaunās formulas pārāk satuvināti un pārāk īsi pupi tiks vērtēti negatīvi.

Jaunā tesmeņa vērtējuma formula sastāv no šādiem komponentiem (iepriekšējās formulas svars iekavās):

 • 0,23: tesmeņa aizmugurējais augstums (0,16)
 • 0,20: tesmeņa dziļums (0,35)
 • 0,19: tesmeņa aizmugurējais platums (0,12)
 • 0,16: tesmeņa pieslēgums (0,16)
 • 0,08: tesmeņa turētājsaite (0,09)
 • 0,05: aizmugurējo pupu izvietojums (0,07)
 • 0,05: pupu garums (iepriekš netika iekļauts)
 • 0,04: priekšējo pupu izvietojums (0,05)
 • -0,20: korekcija pēc krustu augstuma (iepriekš netika iekļauts)

Visas šīs izmaiņas būs iekļautas jaunajā 2017. gada augusta TPI formulā.

“Izmaiņas kāju un nagu vērtējumā attiecināmas ne tikai uz krustu augstuma ietekmes samazināšanu, bet arī uz attiecību starp produktīvo dzīvi, barības izmantošanas efektivitāti un mūža ražību,” saka Paul Buhr.

Pilnveidojot kāju un nagu kopvērtējuma formulu, kāju un nagu vērtējumam ticis piešķirts lielāks svars, kamēr vērtējums pakaļkājām skatā no aizmugures ticis izslēgts no formulas. Tas vērtētājiem dod lielāku iespēju ņemt vērā dzīvnieka gaitu un mobilitāti.

Jaunā kāju un nagu kopvērtējuma formula sastāv no šādiem komponentiem (iepriekšējās formulas svars iekavās):

 • 0,70: kāju un nagu vērtējums (0,50)
 • 0,21: pakaļkājas skatā no aizmugures (0,37)
 • 0,09: nagu leņķis (0,48)
 • 0,00: pakaļkājas sānskatā (0,15)
 • -0,20: korekcija pēc krustu augstuma (iepriekš netika iekļauts)

ASV Holšteinas Asociācijas Ģenētiskās attīstības komiteja ir ieteikusi TPI formulā iekļaut govju dzīvotspējas indeksu. Līdz ar to pilnveidotajā TPI formulā pirmo reizi būs iekļauts govju dzīvotspējas indekss ar 3% svaru, kamēr produktīvās dzīves vērtējuma svars no 7% kritīsies uz 4%.

“Produktīvā dzīve rāda to, cik mēnešus govs tiek slaukta pirms izslēgšanas no ganāmpulka,” sacījis Paul Buhr. “Govju dzīvotspējas indekss norāda uz govs spēju izdzīvot kūtī un tikt izslēgtai no ganāmpulka, vēl dzīvai esot. Apmēram 20% govju nobeidzas kūti tā vietā, lai tiktu nodotas gaļā, šādi radot vidēji 7% zaudējumus no laktācijā iegūstamās peļņas.”

TPI formulas pilnveidošana palielina barības efektīvās izmantošanas nozīmi kopvērtējumā. Lai to paveiktu, sekojošos formulas komponentos tika izdarītas šādas izmaiņas (iepriekšējās formulas svars iekavās):

 • 0,21: paredzamā pārmantojamība proteīnam (0,27)
 • 0,17: paredzamā pārmantojamība piena taukiem (0,16)
 • 0,08: barības efektīvā izmantošana (0,03).

Raksta avots.

Jaunā TPI formula (attēls no ASV Holšteinas Asociācijas mājaslapas):

 

 

 

top