Valde

Biedrības “Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija” valdi uz 3 gadiem ievēl biedru kopsapulce. LHA valde no sava sastāva ievēl valdes priekšsēdētāju, kā arī organizē kopsapulces lēmumu izpildi, pārzina LHA līdzekļu racionālu izlietošanu, nosaka darba samaksas lielumu algotajiem LHA darbiniekiem, ievērojot LHA finansiālās iespējas, organizē LHA biedru reģistrāciju un uzskaiti, nolikumus, akceptē noslēgtos līgumus un citus darba dokumentus, lemj par LHA dalību citās sabiedriskajās organizācijās un par citiem jautājumiem, kas nav biedru kopsapulces kompetencē.

Pašreizējā valde ir ievēlēta 2019. gada 27. martā.

Valdes sastāvs:

Ieva Rutkovska, ZS “Vītoliņi”- valdes priekšsēdētāja

Maruta Vecozola, ZS “Kūdras”

Aldis Kļaviņš, ZS “Ceriņi”

Agris Vikmanis, ZS “Sporas”

Aldis Zilveris, ZS “Caunītes”

Kaspars Putrālis, ZS "Kalējiņi 1"

Aigars Kalve, ZS “Kalntontes”

 

Revīzijas komisija:

Māris Bošs, ZS "Tiltgaļi"

Pēteris Bērziņš, ZS "Braslas"

Inguna Liepiņa, ZS "Rijaskalni"

 

 

 

top